Betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:107) är just nu ute på remiss till alla regioner och landsting.

Remissvaren ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast den 30 april 2018. Läs mer på regeringen webbplats